Obchodní podmínky

Minimální délka pronájmu vozidla jsou 3 dny. 

Rezervace

Po vzájemném odsouhlasení termínu rezervace obdrží zákazník platební údaje. Platbu je nutné provést do 5 dnů.

Výše složené rezervace:

 • v případě, že termín nájmu začíná za více než 40 dní, platí se 40% celkové částky nájmu. Zbytek je nutné uhradit do 30 dnů před začátkem nájmu.
 • v případě, že termín začíná za méně než 40 dní, platí se rovnou celá částka.

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za užívání vozidla smluvní cenu.

Nájemce je povinen zaplatit do 30 dnů před začátkem nájmu celou částku nájmu. Složení celé ceny nájmu Vám potvrdíme podepsanou smlouvu o pronájmu do 5ti dnů (viz „Vzor nájemn smlouvy”)

Kauce

Na místě předání je vyžadována bezpečnostní kauce ve výši 30 – 40.000 Kč v HOTOVOSTI (30.000 Kč  – ETRUSCO, 40.000 Kč Carthago)

Kauce bude vrácena v plné výši za předpokladu, že vůz bude zpět předán v čistém a nepoškozeném stavu, bez chybějícího vybavení v dohodnutý čas a na dohodnutém místě. (proklikávací na místo vyzvednutí a vrácení vozu) Nádrž na naftu musí být doplněna, toaleta vyprázdněna.

Za znečištěný vůz ve smyslu nutnosti tepování čalouněného nábytku bude účtován poplatek 5.000 Kč, který bude odečten z kauce.

Za znečištěný vůz ve smyslu nevynesených odpadků, silně znečištěného nábytku a podlahy a nevyprázdněné toalety, bude účtován poplatek 1500 Kč, který bude odečten z kauce.

Maximální počet km za den: 400 km. Při překročení ujetých km za den bude účtován dodatečně nad rámec nájmu poplatek 10 kč za ujetý km.

Za nedoplnění nádrže do plného stavu bude účtován poplatek 3500 Kč, který bude odečten z kauce.

Kauce bude poslána na účet nájemce do 5 dnů od vrácení vozu, v případě že vůz bude předán v bezvadném stavu. V případě poškození vozu bude kauce vrácena po sjednání nutných oprav.

Nájem

Cena nájmu se odvíjí dle platného ceníku (prokliky na ceníky)

Cena za nájem zahrnuje:

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta, havarijní pojištění, asistenční služby, dálniční známku pro Českou republiku a pro Rakousko.

V ceně nájmu je i vybavení pro každodenní běžnou činnost na cestách – seznam této výbavy je součástí “Předávacího protokolu obytného vozu”. 

Storno

V případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen uhradit storno poplatek:

 1. Storno více než 30 dní předem – vracíme vše
 2. Storno 15-29 dní předem – storno poplatek činí 50%
 3. Storno méně než 15 dní předem – storno poplatek činí 100% 
 4. V případě předčasného vrácení vozu, nevzniká žádný nárok na vrácení ceny nájmu.

 

Práva a povinnosti stran

 1. Podepsáním předávacího protokolu nájemce potvrzuje, že vozidlo převzal v řádném technickém stavu, a že vozidlo nevykazuje známky poškození. Dále potvrzuje převzetí vybavení vozu, klíčů od vozidla a kompletní dokumentaci týkající se vozidla. Zavazuje se tímto k navrácení výše uvedeného v termínu stanoveném v nájemní smlouvě. Zavazuje se taktéž k navrácení vozidla ve stejném stavu, v jakém ho obdržel.
 2. Podepsáním předávacího protokolu nájemce dále potvrzuje, že převzal vůz s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a zavazuje se k vrácení vozu taktéž s plnou nádrží.
 3. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž je obvykle užíváno, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.
 4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy může učinit pouze osoba k tomu odborně způsobilá. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. Při ceně opravy nad 2000 Kč je třeba vyžádat předchozí souhlas pronajímatele.
 5. Nájemce není oprávněn užívat vozidlo k obchodním účelům, účastnit se závodů a nesmí užít vozidlo k odtahu dalších vozidel.
 6. Pronajímatel není odpovědný za ztrátu či poškození osobních věcí nájemce.
 7. Je zakázáno kouřit ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy tak při odstavení vozidla.
 8. Veškerá zvířata jsou ve vozidle zakázána převážet i ubytovávat.
 9. Pojištění vozidla pokrývá škodu způsobenou živly nebo vzniklou v důsledku havárie, odcizení či vandalismu. Pojištění nepokrývá škodu způsobenou:
 • Krádeží osobních věcí
 • Poškozením markýzy
 • Poškozením pneumatik
 • Poškozením interiéru vozidla

Pojištění vozidla je sjednáno jako pojištění se spoluúčastí, kterou při vzniku pojistné události hradí nájemce. 

Spoluúčast je omezena do výše bezpečnostní kauce, tedy 10.000 Kč. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce odpovědný vůči pronajímateli za celou výši škody.

Pojištění vozidla je platné v Evropě.

Vznikne-li na vozidle škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu, neoprávněné úpravy na vozidle, nesprávné použití obytného vozu a jeho vybavení, přenechání řízení vozidla neoprávněné osobě apod.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, jejíž úhradu odmítne z důvodu porušení povinností nájemce pojišťovna.Potřebujete poradit?

Obraťte se na nás

Parking: Rajhradice 664 61, U Sýpky 1, (areál AGRO Servis), Vjezd na parkoviště zezadu

Mapa parkoviště | Luxvan - půjčovna obytných aut

Parking: Rajhradice 664 61, U Sýpky 1, (areál AGRO Servis), vjezd na parkoviště zezadu